Algemene Voorwaarden

1.Toepasselijkheid en aanbod

1.1.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop die je sluit met Mystica Nocturna. Door te bestellen geef je aan bekend te zijn en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Van deze voorwaarden kan pas worden afgeweken na schriftelijke goedkeuring door Mystica Nocturna, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.2.
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en beschreven op de website. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven en bezitten de eigenschappen die door Mystica Nocturna in het aanbod worden genoemd

2. Bestelling en totstandkoming overeenkomst

2.1.
Alle aanbiedingen van Mystica Nocturna zijn vrijblijvend, mits de aanbieding als order wordt geaccepteerd middels een orderbevestiging via e-mail met daarin alle bestel- en adresgegevens zoals de koper die heeft ingevuld. Fouten en vergissingen in deze komen geheel voor risico en rekening van de koper. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de artikelen.

2.2.
De koopovereenkomst is na een orderbevestiging bindend, tenzij de koper schriftelijk de geplaatste order binnen veertien (14) dagen na bevestiging annuleert. Zonder bericht van annulering zal de koopovereenkomst in stand blijven. Ook Mystica Nocturna heeft het recht om de koopovereenkomst na een orderbevestiging schriftelijk binnen veertien (14) dagen te herroepen dan wel te ontbinden.

2.3.
Mystica Nocturna is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website of in de automatisch gegenereerde orderbevestigingen.

2.4.
Minderjarigen verklaren bij het accepteren van deze Algemene Voorwaarden dat zij toestemming van één van hun ouders of voogd hebben alvorens zij tot bestelling overgaan.

2.5.
Mystica Nocturna kan besluiten om bestellingen te weigeren en zal een dergelijk besluit, op schriftelijk verzoek van de koper, motiveren. Een bestelling is niet geldig indien Mystica Nocturna de vaste woon- of verblijfplaats van de koper niet eenduidig kan vaststellen.

3. Prijzen en aanbiedingen

3.1.
Alle op deze website genoemde prijzen zijn in Euro's. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.

3.2.
Mystica Nocturna behoudt ten allen tijde het recht prijswijzigingen door te voeren. Vermelde prijzen op de website zijn onder voorbehoud van fouten en prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan de prijsstelling op de website. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

4. Afleveringen

4.1.
Bestellingen worden in de regel binnen enkele dagen na ontvangst van betaling verwerkt en vervolgens verstuurd via PostNL, mits het/de artikel(en) op voorraad is/zijn. Het kan zijn dat een besteld artikel (tijdelijk) is uitverkocht of om een andere reden niet direct leverbaar is. Indien levering binnen de gestelde levertermijn om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, ontvangt de koper hiervan bericht. De koper heeft in dat geval recht om de bestelling kosteloos te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde. De door Mystica Nocturna opgegeven levertermijn is slechts indicatief. Overschrijding van deze termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. Wanneer een artikel is uitverkocht dan wordt er direct contact met de koper opgenomen en wordt het betaalde bedrag direct aan de koper teruggestort. Mystica Nocturna is op geen enkele wijze tot nalevering van dit artikel verplicht.

4.2.
De keuze en de wijze van verzending en verpakking is aan Mystica Nocturna. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de bestelling het bedrijf verlaat.

4.3.
Mystica Nocturna is niet aansprakelijk voor onverzekerde zoekgeraakte zendingen. Mystica Nocturna adviseert haar kopers dan ook te kiezen voor een verzekerde verzending. De keuze voor alsmede de verantwoording bij het onverzekerd versturen ligt bij de koper. De koper heeft altijd de keuze om de bestelling tegen een meerprijs verzekerd te laten verzenden. Indien de koper daar vanaf ziet, vindt de verzending geheel voor risico van de koper plaats. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt tijdens een verzekerde verzending, verplicht de koper zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Mystica Nocturna gerechtigd de prijs der artikelen op de koper te verhalen.

4.4.
Mocht de postbode van PostNL de geadresseerde niet thuis aantreffen dan zal deze het pakket nog een keer aanbieden of een afhaalbewijs bij de geadresseerde achterlaten. Met dit afhaalbewijs en een geldig legitimatiebewijs kan de geadresseerde het pakket binnen 2 weken afhalen op een postkantoor in de buurt. Indien het pakket niet wordt afgehaald op het postkantoor, of als de bezorging om een andere reden niet mogelijk blijkt te zijn, dan stuurt Mystica Nocturna het pakket enkel voor een tweede keer indien de extra gemaakte kosten aan Mystica Nocturna worden vergoed door middel van vooruitbetaling. Aangezien iedere koper na verzending een e-mail ontvangt, is het niet afgeven van een afhaalbericht door de postbode geen geldige reden van het niet afhalen van het pakket op het postkantoor. Mocht de koper binnen vijf (5) werkdagen na de gestuurde e-mail het pakket nog niet hebben ontvangen, dan dient de koper contact op te nemen met Mystica Nocturna.

5. Verzendkosten

5.1
De koper betaalt per bestelling de verzendkosten op basis van de tarieven van PostNL. Deze worden berekend op gewicht en afmetingen van het pakket.

5.2
De bijkomende verzendkosten worden, in geval van een ruiling of retournering, als risico voor de koper gezien en worden daarom niet door Mystica Nocturna vergoed. In geval van ruiling komen de extra verzendkosten voor het versturen van het vervangende artikel éénmalig voor rekening van Mystica Nocturna.
 
6. Betaling

6.1.
Geplaatste bestellingen dienen ten allen tijde vooruit te worden betaald. Betaling dient te geschieden binnen tien (10) dagen na de besteldatum. Indien het bedrag van de bestelling in zijn geheel niet wordt voldaan binnen deze termijn, is Mystica Nocturna genoodzaakt om de bestelling te annuleren.

6.2.
Mystica Nocturna biedt de volgende betalingsmethoden aan:
- Bank/Giro overschrijving
- Vouchers (zoals cadeaubonnen, kortingsbonnen en tegoedbonnen)

7. Retournering en zichttermijn

7.1.
Mystica Nocturna biedt een wettelijk bepaalde zichttermijn aan van veertien (14) dagen. Binnen deze termijn mag de koper een afgeleverd artikel ruilen of retourneren. Voorwaarde hiervoor is dat Mystica Nocturna vooraf per e-mail op de hoogte dient te worden gesteld zodat zij de retourzending kan accorderen. Na het verstrijken van de zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit en is het niet meer mogelijk om een bestelling te ruilen of te retourneren.

7.2.
Indien de koper niet tevreden is met de bestelling dient de koper binnen de zichttermijn van veertien (14) dagen contact per e-mail op te nemen met Mystica Nocturna. De koper dient in de e-mail te vermelden wat de reden is van de retourzending. De koper dient de bestelling in de originele verpakking inclusief de factuur, te retourneren naar Mystica Nocturna. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Wanneer de koper geen afzender vermeld zal de retourzending vóór acceptatie worden geopend om de afzender te achterhalen.

Op de factuur dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- Reden van retourzending
- Of de koper een ander artikel of het aankoopbedrag retour wenst te ontvangen
- De benodigde rekeninginformatie voor de restitutie van het aankoopbedrag

Mystica Nocturna zal binnen zeven (7) dagen, na afhandeling van de retourzending, tot restitutie van het reeds betaalde bedrag overgaan. De koper dient rekening te houden met het feit dat bijkomende transportkosten als risico voor de koper worden gezien en niet door Mystica Nocturna worden vergoed. Mystica Nocturna raad haar kopers aan om retourzendingen altijd verzekerd te verzenden.

De koper kan een artikel in geen geval ruilen of retourneren wanneer er sprake is van één of meer van de volgende situaties:
- Het artikel is binnen de zichttermijn gedragen of gebruikt (het passen van kleding of schoenen wordt niet door Mystica Nocturna als gebruik gezien, het dragen ervan wel)
- Het artikel is beschadigd geraakt  
- Het artikel is gewassen
- De koper heeft zelf getracht een gebrek te herstellen
- De gebruiksinstructies zijn niet opgevolgd
- Het artikel is niet meer compleet
- Het artikel verkeert niet meer in de originele verpakking
- Het artikel is voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze bestemd is
- Indien de verzegeling of het label van een artikel beschadigd, verbroken of verwijderd is
- Artikelen om hygiënische redenen (zoals cosmetica, kousen en lingerie)
- Artikelen die speciaal voor de koper besteld of op maat gemaakt zijn

LET OP: Geretourneerde artikelen worden alleen door Mystica Nocturna geaccepteerd indien ze onbeschadigd zijn en in de originele verpakking verkeren. De beoordeling of de artikelen ongebruikt, onbeschadigd en in perfecte staat zijn ligt volledig bij Mystica Nocturna. De verpakking, bijvoorbeeld een schoenendoos, mag niet beschadigd of beschreven zijn. Deze mag verder ook niet beplakt worden met adresstickers, plakband en dergelijke. Artikelen dienen namelijk weer als nieuw aan iemand anders verkocht te kunnen worden (tip: pak de schoenendoos bijvoorbeeld in in een krant of plastic tas). 

7.3.
De zichttermijn van veertien (14) dagen gaat in op de dag van aflevering van het artikel door PostNL. De bewijslast dat de koper tijdig gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de koper. Mystica Nocturna accepteert in dat opzicht een door de PostNL afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retouren-memo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een soortgelijk document.

8. Productiefouten

Mystica Nocturna levert veel artikelen die gedeeltelijk of volledig bestaan uit handwerk. Kleine model en/of kleur wijzigingen kunnen daarom voorkomen. Alle artikelen worden vóór levering zorgvuldig gecontroleerd op gebreken en productiefouten. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een ontvangen artikel met een gebrek of productiefout dan dient de koper binnen 24 uur na levering via e-mail contact met Mystica Nocturna op te nemen. Indien na inspectie door Mystica Nocturna inderdaad blijkt dat er sprake is van een ernstig gebrek of productiefout, buiten de schuld van de koper om, zal restitutie van het reeds betaalde bedrag plaatsvinden, of het artikel zal vervangen worden.

9. Aansprakelijkheid en overmacht

9.1.
Mystica Nocturna is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website. Onder invloed van digitale fotografie en het oproepen van deze afbeeldingen op beeldschermen, kunnen op individueel niveau kleine verschillen ontstaan, Mystica Nocturna kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.  

9.2.
Mystica Nocturna is niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel of andere schade die door geleverde artikelen aangericht worden of kunnen worden.

9.3.
Mystica Nocturna is niet aansprakelijk voor het zoekraken van onverzekerde post en/of pakketten, welke tijdens verzending zijn zoekgeraakt. De koper heeft de keuze om de bestelling tegen een meerprijs verzekerd te laten verzenden. Indien de koper daar vanaf ziet, vindt de verzending plaats geheel voor risico van de koper.

9.4.
Mystica Nocturna is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht om van Mystica Nocturna gelegen omstandigheden, zoals bijvoorbeeld: ziekte van personeel van Mystica Nocturna, tekortschieten van leveranciers en/of transporteurs van Mystica Nocturna, maatregelen van de overheid (buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod.  

9.5.
Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Mystica Nocturna. De koper dient te bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld van Mystica Nocturna. Mystica Nocturna is niet aansprakelijk voor enige schade, die de koper later dan veertien (14) dagen na de ontdekking van die schade schriftelijk aan Mystica Nocturna kenbaar heeft gemaakt.

9.6.
Voor directe of indirecte schade waarvoor Mystica Nocturna in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Mystica Nocturna niet aansprakelijk zijn, behoudens de schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Mystica Nocturna. De koper vrijwaart Mystica Nocturna te dezer zake tegen alle aansprakelijkheid van derden. De aansprakelijkheid van Mystica Nocturna blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Mystica Nocturna de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor alle personen die door Mystica Nocturna ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

10. Privacy

10.1
Mystica Nocturna respecteert de privacy van haar kopers en waardeert het vertrouwen dat de koper in haar stelt. Mystica Nocturna zal alles in het werk stellen om de persoonsgegevens van haar kopers te beschermen. De persoonsgegevens van de koper zullen worden opgenomen in het Mystica Nocturna klantenbestand en zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden. De persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database welke niet van buitenaf toegankelijk is, alleen de koper en Mystica Nocturna kunnen deze informatie raadplegen. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Mystica Nocturna. De koper heeft ten allen tijde de mogelijkheid om volledig verwijderd te worden uit het klantenbestand van Mystica Nocturna.

10.2
Voor de veiligheid van de koper en van Mystica Nocturna wordt, tijdens het bezoeken van de website alsmede bij het plaatsen van een bestelling, het IP-adres van de koper geregistreerd. Dit om fraude en misbruik tegen te kunnen gaan.

11. Klachten en overige bepalingen

11.1
Het kan voorkomen dat de koper niet tevreden is over de artikelen of diensten van Mystica Nocturna. Klachten dienen altijd binnen veertien (14) dagen schriftelijk aan Mystica Nocturna gemeld te worden. Mystica Nocturna zal altijd proberen om, in overleg met de koper, de betreffende klacht snel en goed op te lossen.

11.2
Wanneer door Mystica Nocturna gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mystica Nocturna deze voorwaarden soepel toepast. In geval van afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden. Voor wat betreft zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden kan contact opgenomen worden met Mystica Nocturna.

12. Intellectuele en industriële eigendomsrechten en auteursrechten

Men dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en auteursrechten welke rusten op de door Mystica Nocturna geleverde producten en diensten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van Mystica Nocturna. De Content op deze website wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijven eigendom van Mystica Nocturna. Men mag één (1) kopie van de Content gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de Content op de website van de onderneming zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mystica Nocturna is verboden. Het is dan ook verboden om teksten, documentatie, afbeeldingen, foto's, tekeningen etc. die door Mystica Nocturna aan haar kopers en publiek worden verstrekt te kopiëren, nadrukken of voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het bestellen van producten bij Mystica Nocturna. Indien men zich hieraan schuldig maakt zal strafrechtelijke vervolging plaatsvinden.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 

Contact
Mystica Nocturna
info@mystica-nocturna.nl
www.mystica-nocturna.nl